Merdiven Asansörü Fiyatı

Konu: Merdiven Asansörü Fiyatı

Merdiven Asansörü Fiyatları

1 kat “L” şeklinde merdivenler için merdiven asansörü fiyatı ortalama 6.000 – 7.500 euro civarındadır.

2 kat “U” şeklinde merdivenler için merdiven asansörü fiyatı ortalama 8.000 – 10.000 euro civarındadır.

3 kat “U” şeklinde merdivenler için merdiven asansörü fiyatı ortalama 10.500 – 12.500 euro civarındadır.

4 kat “U” şeklinde merdivenler için merdiven asansörü fiyatı ortalama 12.500 – 15.000 euro civarındadır.

5 kat “U” şeklinde merdivenler için merdiven asansörü fiyatı ortalama 15.000 – 18.000 euro civarındadır.

Yüksek giriş veya düz tip merdivenler için 1 kat iç mekan merdiven asansörü fiyatı ortalama 2.000 – 2.800 euro civarındadır.

Yüksek giriş veya düz tip merdivenler için 1 kat dış mekan merdiven asansörü fiyatı ortalama 2.800 – 3.500 euro civarındadır.

Merdiven asansörü fiyatları, asansör modeline, tipine, montaj yerine, ray uzunluğuna, dönüş sayısına, park noktalarına (park duruşu) ve kullanıcının ihtiyacı olan bazı özelliklere göre değişkenlik gösterebilir…

Merdiven Asansörleri Fiyat Garantisi

 1. Merdiven Asansör Fiyatları online satış mağazası
  1. Merdiven Asansörü Fiyatlarının bulunduğu web sitemiz
  2. Merdiven Asansör Fiyat Listesi için Tıklayınız 
  3. Merdiven Asansör Fiyatı
  4. Koltuk Asansör Fiyatı
  5. Özürlü Asansörü Fiyatları
 2. Engelli Asansörü Fiyatları için online satış mağazası
  1. Engelli Asansörleri Fiyat Listesi için Tıklayınız
  2. Engelli Merdiven Asansörleri Fiyatı
  3. Platform Asansör Fiyatı
  4. Sahne Asansörü Fiyatı
  5. Havuz Asansörü Fiyatı
 3. Ev Asansörü Fiyatları için Tıklayınız
  1. Panoramik Dış Mekan Asansör Fiyatı
  2. Panoramik İç Mekan Asansör Fiyatı
  3. Asansör Fiyatı
  4. Hidrolik Asansör Fiyatı
 4. Özürlü Asansörü Fiyatları
 5. Villa Asansörü Fiyatları

Merdiven asansörü fiyatları hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayınız 🙂 0532 633 26 16

Apartmanınıza Merdiven Asansörü Yaptırabileceğinizle İlgili Kanun Maddesi

4133
KAT MÜLKİYETİ KANUNU
Kanun Numarası : 634
Kabul Tarihi : 23/6/1965
Yayımlandğı R. Gazete : Tarih : 2/7/1965 Sayı : 12038
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 2932

Madde 42 – Kat malikleri,anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarıyacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
(Ek fıkra: 1/7/2005-5378/19 md.) Engellilerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usûlü ile engellinin kullanımından sonraki süreç ile ilgili usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. (1)
Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.

merdiven asansörü fiyatı

Merdiven asansörü fiyatları ile Yapı Belgeleri yerleşim yerlerindeki yapılaşmayı takip ve kontrol etme amaçlı olarak yetkili idarelerce verilen belgelerdir. Bu kayıtlar kullanılarak üretilen istatistikler, Gayri Safi Milli Hasıla hesaplamalarında, özel kişi ve kuruluşların yapacakları yatırımlara yön vermesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının plan ve programlarının yapılmasında, konut açığı belirleme çalışmalarında, uluslararası kıyaslamalarda ve bilimsel araştırmalarda kullanılmaktadır.

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi oluşturulacaktır. Oluşturulacak olan bu sistem için ülkedeki tüm adreslerin kayıt altına alındığı Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) oluşturulması gerekmektedir. Adrese dayalı tüm kamu hizmetleri UAVT de yer alan adresler kullanılarak yürütüleceğinden 2007 ocak tan itibaren Yapı Belgeleri işlemleri UAVT üzerinden gerçekleştirilecektir.

Yapı İzin İstatistikleri ile ilgili bilgiler, 1580 Sayılı Belediyeler Kanunu gereğince kurulan il, ilçe, bucak ve köy belediyelerinden derlenmektedir. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 21. Maddesi’ne göre, belediye sınırları içinde yapılacak bütün yapılar için belediyelerden “Yapı Ruhsatı” ve aynı kanunun 30. Maddesi’ne göre de yapı bitince kullanılabilmesi için “Yapı Kullanma İzin Belgesi” alınması zorunludur.

Belediye, valilik ve ilgili idareler tarafından düzenlenen yapı belgeler 01/01/2007 tarihine kadar daha önce olduğu gibi bir nüshası posta ile TÜİK’e gönderilecektir. 01/01/2007 – 31/12/2007 tarihleri arasında ise belgeyi düzenleyen kurum tarafından web üzerinden sisteme giriş yapılacak ve belgelerin bir nüshası TÜİK’e gönderilecektir. 2008 yılından itibaren sadece ilgili kurum tarafından söz konusu belgelerin web üzerinden girişi yapılacaktır. Yapı belgeleri ile ilgili istatistikler doğrudan Ulusal Adres Veri Tabanı’ndan elde edilecektir.

Merdiven asansörü fiyatının uygunluğu konusunda size garanti veriyoruz.

LiftArt Merdiven Asansörü – 0532 6332616

Merdiven Asansörü Fiyatı
Toplam 1215 Oy 99.9% 5 Yıldız